Маркетингови проучвания

  • Потребителска оценка за продукт / услуга категоризация и точна оценка от потребителите на пазара. Избор за големината и извадката на аудиторията от страна на клиента. Изготвяне доклад от резултатите след осъществяване на проучването. 
  • Оценка за цена на продукт / услуга – проучване очакванията на потенциални и реални потребители за цената на продукт / услуга. Изготвяне доклад за най – добрата продажна цена, съобразен с реалните разходите и очакваните приходи.
  • Оценка на брандапровеждане на запитване до контрагенти и клиенти и работни звена на бизнеса (потребители, доставчици, партньори, служители, управление).
  • Изготвяне на маркетингова стратегиипоетапно проучване на бизнеса, конкурентната среда, различните възможности и потенциалните заплахи. Изготвяне доклад за правилната стратегия, базиран на професионален анализ и оценки от участниците на пазара.
  • Маркетингов одитанализиране изпълнението на маркетингови стратегии, поставени задачи и резултати от проведени кампании. Изготвяне доклад относно нивото на реализация на маркетинговите цели за бизнеса.